PN-40/18 Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologicznego, Izolacyjnego Noworodka

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 10-10-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 10-10-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. 1; cz. 2; cz. 3 - zamieszono 10-10-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 10-10-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy- zamieszono 10-10-2018

Zał. nr 4 - ESPD/JEDZ  - zamieszono 10-10-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszono 18-10-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 2 po zmianie - zamieszczono 18-10-2018