PN-24/18 Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologicznego, Izolacyjnego Noworodka, Pracowni Ultrasonograficznej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 07-08-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 07-08-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  - zamieszono 07-08-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 07-08-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy- zamieszono 07-08-2018

Zał. nr 4 - ESPD/JEDZ  - zamieszono 07-08-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 13-08-2018