PN-30/18 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników GPSK oraz członków ich rodzin

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 25-07-2018

ESPD/JEDZ  - zamieszono 25-07-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 25-07-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  - zamieszono 25-07-2018

Zał. nr 2 - Struktura zatrudnienia - zamieszono 25-07-2018

Zał. nr 3 - Formularz ofertowy - zamieszono 25-07-2018

Zał. nr 4 - Wzór umowy- zamieszono 25-07-2018

Zał. nr 4a - Wzór umowy powierzenia danych osobowych - zamieszono 25-07-2018