PN-28/18 Dostawa wyrobów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 11-07-2018

ESPD/JEDZ  - zamieszono 11-07-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 11-07-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy  - zamieszono 11-07-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 11-07-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 11-07-2018

Zał. nr 3a - Wzór umowy dostawy - zamieszono 11-07-2018

Wymagania BHP - zamieszono 11-07-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszono 24-07-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - zamieszono 25-07-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 - zamieszczono 30-07-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 - zamieszczono 31-07-2018