PN - 12/20 Dostawa i montaż urządzenia do jonizacji srebrem ciepłej wody użytkowej w GPSK wraz z obsługą serwisową, monitoringiem i konserwacją w/w urządzenia oraz wykonaniem badań mikrobiologicznych wody

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 10-04-20202

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 10-04-20202

Opis przedmiotu zamowienia - zamieszczono 10-04-20202

Formularz asortymentowo-cenowy  - zamieszczono 10-04-20202

Formularz oferty  - zamieszczono 10-04-20202

Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 10-04-20202

Wzór umowy dostawy  - zamieszczono 10-04-20202

Wzór umowy obsługi serwisowej - zamieszczono 10-04-20202

Zał. BHP do umowy - zamieszczono 10-04-20202

Wyjaśnienia treści SIWZ - zamieszczono 15-04-20202

 

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 20-04-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono 05-05-2020