PN-31/18 Dostawa preparatów stosowanych do mycia i dezynfekcji oraz produktów przeznaczonych do działu Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 07-08-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 07-08-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy - zamieszono 07-08-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 07-08-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy- zamieszono 07-08-2018

Zał. nr 4 - ESPD/JEDZ - zamieszono 07-08-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszono 23-08-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - zamieszono 29-08-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 19-09-2018

Informacja o unieważnieniu - zamieszczono 08-11-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 08-11-2018