PN-28/18 Dostawa wyrobów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 11-07-2018

ESPD/JEDZ  - zamieszono 11-07-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 11-07-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy  - zamieszono 11-07-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 11-07-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 11-07-2018

Zał. nr 3a - Wzór umowy dostawy - zamieszono 11-07-2018

Wymagania BHP - zamieszono 11-07-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszono 24-07-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - zamieszono 25-07-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 - zamieszczono 30-07-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 - zamieszczono 31-07-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 21-08-2018

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert - zamieszczono 28-08-2018

Informacja o unieważnieniu cz. 1; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 15; 20; 26 - zamieszczono 10-09-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2; 9; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 27; 28; 29 - zamieszczono 17-10-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 3,23,24,25 - zamieszczono 25-10-2018