PN-25/18 wykonanie robót budowlanych polegających na bieżących remontach oraz modernizacjach pomieszczeń Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu oraz prac budowlanych w ramach wniosku o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0117/17

Ogłoszenie o zamówieniu o zamówieniu - zamieszczono 30-05-2018

SIWZ - zamieszczono 30-05-2018

Zał. nr 1 - Formularz oferty - zamieszczono 30-05-2018

Zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy  - zamieszczono 30-05-2018

Zał. nr 3 - Projekt umowy - zamieszczono 30-05-2018

Załączniki BHP do umowy - zamieszczono 30-05-2018

Dokumentacja wykonawcza:

STWiOR- zamieszczono 30-05-2018

Przedmiar instal. elektryczne, remonty bieżące - zakres 1 - zamieszczono 30-05-2018

Przedmiar instal. sanitarne, remonty bieżące zakres 1 - zamieszczono 30-05-2018

Przedmiar zakres 2 - zamieszczono 30-05-2018

Zmiana treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 04-06-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 04-06-2018

SIWZ - po zmianie - zamieszczono 04-06-2018

Zał. nr 2 - Oświadczenie - po zmianie - zamieszczono 04-06-2018

Zał. nr 3 - Projekt umowy - po zmianie - zamieszczono 04-06-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 19-06-2018

Informacja o wyborze oferty - zamieszczono 25-06-2018