PN-15/18 Dostawa odczynników, wskaźników i testów do Pracowni Mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatora

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 25-05-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 25-05-2018

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - zamieszczono 25-05-2018

Zał. nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszczono 25-05-2018

Zał. nr 3 Formularz ofertowy - zamieszczono 25-05-2018

Zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 25-05-2018

Zał. nr 5 Wzór umowy dostawy odczynników - zamieszczono 25-05-2018

Zał. nr 5a Wzór umowy dzierżawy urządzeń - zamieszczono 25-05-2018

Wymagania BHP - zamieszczono 25-05-2018

Zmiana treści SIWZ - zamieszczono 06-06-2018 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 06-06-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ - zamieszczono 08-06-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 15-06-2018

Informacja o wyborze - zamieszczono 11-07-2018

Informacja o unieważnieniu - zamieszczono 11-07-2018