PN-22/18 Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i leczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety” na dostawę sprzętu w celu doposażenia bloku operacyjnego, pracowni (...)

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 11-05-2018
SIWZ - zamieszczono 11-05-2018
Opis przedmiotu zamówienia cz. 1&2  - zamieszczono 11-05-2018
 
Opis przedmiotu zamówienia cz. 3&4 - zamieszczono 11-05-2018
Formularz ofertowy - zamieszczono 11-05-2018
Wzór umowy dostawy - zamieszczono 11-05-2018
Oświadczenie - zamieszczono 11-05-2018
Zał. do umowy: Protokół odbioru - zamieszczono 11-05-2018
Wymagania BHP - zamieszczono 11-05-2018
 
Wyjaśnienie treści SIWZ - zamieszczono 17-05-2018
 
 
 
 
 
Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 22-05-2018
 
Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 25-05-2018