PN-16/18 Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Embriologii (płytki, probówki, końcówki do pipet, pożywki do transferu zarodków)

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 08-05-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 08-05-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy  - zamieszono 08-05-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 08-05-2018

Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - zamieszono 08-05-2018

Zał. nr 4 - Wzór umowy dostawyy - zamieszono 08-05-2018

Wymagania BHP - zamieszono 08-05-2018

Wyjaśnienia SIWZ nr 1 - zamieszczono 16-05-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 21-05-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono 14-06-2018