PN-19/18 Dostawa wyrobów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 26-04-2018

Formularz JEDZ - zamieszono 26-04-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 26-04-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 26-04-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 26-04-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 26-04-2018

Wymagania BHP - zamieszono 26-04-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszono 09-05-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - zamieszono 21-05-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach - zamieszono 21-05-2018

Formularz cenowy po zmianach - zamieszczono 30-05-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 07-06-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono 31-07-2018