PN-11/18 Dostawa: odczynników do diagnostyki FISH, dzierżawa aparatu z dostawą odczynników do diagnostyki Chlamydia trachomatis, filtrów do stacji uzdatniania wody, odczynników do wykrywania krwi utajonej w kale, odczynników do preparatów cytogenetycznych

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 09-04-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 09-04-2018

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - zamieszczono 09-04-2018

Zał. nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszczono 09-04-2018

Zał. nr 3 Formularz ofertowy - zamieszczono 09-04-2018

Zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 09-04-2018

Zał. nr 5 Wzór umowy dostawy odczynników - zamieszczono 09-04-2018

Zał. nr 5a Wzór umowy dostawy urządzeń - zamieszczono 09-04-2018

Zał. nr 5b Wzór umowy dzierżawy urządzeń - zamieszczono 09-04-2018

Wymagania BHP - zamieszczono 09-04-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 13-04-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - ZMIANA TERINU SKŁADANIA OFERT - zamieszczono 16-04-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie - zamieszczono 16-04-2018

Zał. nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy po zmianie- zamieszczono 16-04-2018

Zał. nr 5 Wzór umowy dostawy odczynników po zmianie- zamieszczono 16-04-2018

Zał. nr 5a Wzór umowy dostawy urządzeń po zmianie- zamieszczono 16-04-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 23-04-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 09-05-2018

Informacja o uniewaznieniu - zamieszczono 09-05-2018