PN-54/17 Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i leczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety - doposażenie diagnostyki nowotworów i pracowni patomorfologii

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 20-03-2018

Formularz JEDZ - zamieszono 20-03-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 20-03-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz.1, cz.2, cz.3, cz.4, cz.5, cz.6, cz.7, cz.8 ,cz.9, cz.10 - zamieszono 20-03-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 20-03-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 20-03-2018

Zał. do umowy Protokół odbioru - zamieszono 20-03-2018

Wymagania BHP - zamieszono 20-03-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1, SIWZ po zmianie, Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 7 - po zmianie - zamieszczono 23-03-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - zamieszczono 26-03-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3, SIWZ po zmianie, Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 7 - po zmianie - zamieszczono 28-03-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 - po zmianie - zamieszczono 05-04-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 - po zmianie, Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 9 - po zmianie - zamieszczono 10-04-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 26-04-2018

Informacja o uniewaznieniu cz. 3 i 10 - zamieszczono 04-05-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 17-05-2018