PN-12/18 Dostawa mleka poczatkowego oraz dla wcześniaków

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 14-03-2018

Formularz JEDZ - zamieszono 14-03-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 14-03-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy  - zamieszono 14-03-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 14-03-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 14-03-2018

Wymagania BHP - zamieszono 14-03-2018

Wyjaśnienie 1 - zamieszczono 05-04-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 24-04-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 04-06-2018