PN-10/18 Dostawa produktów leczniczych

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 20-02-2018

Formularz JEDZ - zamieszono 20-02-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 20-02-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 20-02-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 20-02-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 20-02-2018

Wymagania BHP - zamieszono 20-02-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszono 01-03-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - zamieszono 13-03-2018

Informacja z otwarcia oferta - zamieszczono 03-04-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 21-05-2018