PN-56/17 Dostawa gazów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 25-01-2018

Formularz JEDZ - zamieszono 25-01-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 25-01-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zamieszono 25-01-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 25-01-2018

Zał. nr 3 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 25-01-2018

Zał. nr 4 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 25-01-2018

Zał. nr 4a - Wzór umowy dzierżawy - zamieszono 25-01-2018

Zał. do umowy dzierżawy - Protokół zdawczo - odbiorczy - zamieszono 25-01-2018

Zał. do umowy - Wymagania BHP - zamieszono 25-01-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszono 22-02-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach - zamieszono 22-02-2018

Zał. nr 3 - Formularz asortymentowo - cenowy cz. 1,2,4,6 - po zmianach - zamieszono 22-02-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - zamieszono 27-02-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach - zamieszono 27-02-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszono 07-03-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 20-03-2018