PN - 05/18 Dostawa produktu leczniczego –Immunoglobulina ludzka

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 24-01-2018

Formularz JEDZ - zamieszono 24-01-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 24-01-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 24-01-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 24-01-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 24-01-2018

Wymagania BHP - zamieszono 24-01-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ - zamieszczono 26-02-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 08-03-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 27-03-2018