PN - 01/18 Dostawa produktu leczniczego –Immunoglobulina ludzka

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 17-01-2018

Formularz JEDZ - zamieszono 17-01-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 17-01-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 17-01-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 17-01-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 17-01-2018

Wymagania BHP - zamieszono 17-01-2018

Informacja o sprostowaniu - zamieszono 17-01-2018

Informacja o unieważnieniu - zamieszono 19-01-2018