PN–18/17 Dostawa cewników do transferu zarodków

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 07-07-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 07-07-2017

Zał. nr 1 -  Formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono 07-07-2017

Zał. Nr 2 -  Formularz oferty - zamieszczono 07-07-2017

Zał. Nr 3 -  Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 07-07-2017

Zał. Nr 4 -  Umowa - zamieszczono 07-07-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 19-07-2017

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 07-08-2017