PN-74/16 Dostawa czujników oraz akcesoriów do urządzeń medycznych

Drukuj

Treść ogłoszenia - zamieszono 30-05-2017

Formularz JEDZ - zamieszono 30-05-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 30-05-2017

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 30-05-2017

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 30-05-2017

Zał. nr 3 - Wzór umowy - zamieszono 30-05-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszono 13-06-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - zamieszono 21-06-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 05-07-2017

Informacja o wyborze ofert i unieważnieniu - zamieszczono 04-08-2017