PN-11/17 Dostawa odczynników: do manualnych oznaczeń chemicznych wykonywanych w Pracowni Cytogenetycznej, dla równoległej hodowli komórek krwi obwodowej i krwi pępowinowej oraz do diagnostyki przesiewowej oceny wad genetycznych płodu

Drukuj

Treść ogłoszenia - zamieszono 11-05-2017

Formularz JEDZ - zamieszono 11-05-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 11-05-2017

Zał. nr 1 - Opis przedmitu zamówienia - zamieszono 11-05-2017

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - w wersji edytowalnej - zamieszono 11-05-2017

Zał. nr 2a - Formularz asortymentowo - cenowy - w wersji edytowalnej - zamieszono 11-05-2017

Zał. nr 3 - Wzór umowy - zamieszono 11-05-2017

Zał. do umowy - wymogi BHP - zamieszono 11-05-2017

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - zamieszono 30-05-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszono 20-06-2017

Informacja o wyborze ofert - zamieszono 17-07-2017