PN - 08/17 Dostawa artykułów żywnościowych: warzyw i owoców

Treść ogłoszenia - zamieszono 19-04-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 19-04-2017

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - w wersji edytowalnej - zamieszono 19-04-2017

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - w wersji edytowalnej - zamieszono 19-04-2017

Zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - w wersji edytowalnej - zamieszono 19-04-2017

Zał. nr 4 - 7 - Oświadczenia dot. specyfikacji produktu - zamieszono 19-04-2017

Zał. nr 8 - Dopuszczalne normy zanieczyszczeń - zamieszono 19-04-2017

Zał. nr 9 - Wzór umowy - zamieszono 19-04-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ - zamieszono 28-04-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszono 04-05-2017

Informacja o wyborze oferty - zamieszono 18-05-2017